پس از شمارش کامل آرا، جایگاه 18 عضو هیأت مدیره به شرح زیر اعلام گردید:
1) افتخار جهرمی – 2545 رای   2) کریمی – 2307 رای   3) فرض پور – 2053 رای   4) منوچهری – 1907 رای   5) ارفع نیا – 1770 رای   6) عیسی امینی – 1641 رای   7) شهبازی نیا – 1568 رای   8 ) شهلا – 1559 رای   9) جنتی – 1452 رای   10) ثابت قدم – 1356 رای   11) آقایی – 1339 رای   12) پاسبان – 1251 رای   13) دیو سالار -1192 رای   14) حجت پناه – 1062 رای   15) صفار – 981 رای   16) زندیه – 964 رای   17) صابری – 937 رای   18) احمدی – 893 رای