قوانین مشاوره

 • جلسات استاندارد مشاوره حقوقی بين 45 الي 50 دقيقه است. لكن درصورت عدم اتمام جلسه تا 60 دقيقه مبلغ بيشتري از متقاضی دريافت نخواهد شد.

 • چنانچه جلسات مشاوره حقوقی به هر دلیل بيش از 60 دقيقه به طول انجامد بابت زمان اضافی معادل نصف حق المشاوره صرفا تا سقف 120 دقيقه از متقاضی دریافت خواهد شد.

 • در هریک از موارد فوق یک جلسه حق مشاوره از متقاضی دریافت خواهد شد:

  • تاخیر بیش از 15 دقیقه جهت حضور در محل مشاوره
  • نقص مدارك متقاضی که امکان مشاوره دقیق را از مشاور سلب نماید . مانند فقدان احکام قضایی یا مبایعه نامه ها و قرارداد ها
  • عدم امكان پيشرفت دعوا یا عدم امکان راه حل حقوقی مناسب
 • در صورت نياز مشاور به مطالعه یا بررسی بیشتر مدارک، جلسه مشاوره تجدید و بابت جلسه بعدی به لحاظ زمان مصرف شده حق مشاوره جدیدی به متقاضی تعلق نخواهد گرفت.

 • اخد نوبت همواره با تعيين وقت قبلي و منوط به واريز مبلغ حق المشاوره به شماره كارت 6104337647926714 خواهد بود.

 • کنسلی زمان مشاوره صرفا یکبار منوط به اطلاع قبلی (حداقل 4 ساعت قبل از زمان مشاوره) امکان پذیر است.

 • در زمان مشاوره همراه داشتن كارت ملی و ساير مدارك قانونی الزامی است.