فایل های صوتی

ابطال رای داوری

دکتر همتی . دکتر فضلی

ابطال رای داوری

دکتر شهبازی نیا

مقایسه رسیدگی داور با رسیدگی دادگاه

دکتر جواد خالقیان

آثار ابطال رای

دکتر کلانتریان

نحوه نگارش رای

دکتر کلانتریان

آثار ابطال رای

دکتر همتی

مسئولیت مدنی داور

دکتر همتی . دکتر بزرگمهر