جلسه هیات مدیره شركت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                       با حضور كلیه / اكثریت اعضا در تاریخ                                  ساعت                      در محل قانونی شركت( اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شركت تشكیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشكیل  و تصمیمات اتخاذ گردید.

الف:

1- خانم / آقای                                                         به سمت رییس هیات مدیره

2- خانم / آقای                                                                 به سمت نایب رییس

3- خانم / آقای                                                                به سمت مدیر عامل

ب: كلیه اسنادو اوراق بهادار و تعهد آور شركت به امضا مشترك                                  و                           همراه با مهر شركت دارای اعتبار می باشد.

ج: به خانم / آقای                                          احدی از مدیران یا سهامداران یا وكیل رسمی شركت وكالت داده میشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضا اعضای هیات مدیره

1-                                              2-                                     3-                                   4-

 

تذكرات

1-در صورتیكه در نظر باشد رییس هیات مدیره ومدیر عامل یك نفر باشد وفق ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب در مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده مطرح به تصویب 3/2 اعضای حاضر در مجمع برسد

2-صورتجلسه در ظرف یك ماه از تاریح تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود

3-در صورتی كه جلسه با حضور اكثریت اعضا هیئت مدیره تشكیل شده باشد رعایت دعوت وفق مقررات اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است