راي شماره : 205 – 16/10/1344

راي شوراي عالي ثبت
مستاجرحمام نصف حقوق استيجاري خودرادرقبال نصف خالص درآمد روزانه حمام به ثالث صلح كردوشرط شددرصورت تخلف (به تشخيص متصالح ) روزانه صدريال مقطوعابعنوان حصه درآمداوازحمام به اوبدهدورسيدبگيرد.
بعدامتصالح مصالح رامتخلف تشخيص دادوتقاضاي صدوراجرائيه اي به مبلغ 31000ريال عليه اوكردثبت محل معتقداست موقعي حق صدوراجرائيه براي متصالح بوجودمي آيدكه حمام درآمدخالص داشته باشدوتحقق درآمدخالص موقوف براظهارنظرقضائي است (كه فرع بررسيدگي قضائي بوجوددرآمدمذكور است )است وبرابرتبصره يك ماده 3نظامنامه اجراكسب دستوركرد.
راي مورخ 16/10/44شورا:
“باتوجه به ماده 50 نظامنامه دفاتراسنادرسمي رفع اختلاف بادادگاه صلاحيتداراست “.
توضيح – وجوددرآمدخالص براي حمام ازمنجزات سندصلح مزبورنبوده است تاقابل صدوراجرائيه باشدبنابراين مدعي وجودچنان درآمدي براي احقاق خودبايدبه دادگاه رجوع كند.
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن صفحه 249-250
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي