جهان امروز در اثر ظهور تكنولوژي هاي نوين به دهكده جهاني مبدل شده كه شاخصه هاي آن كم شدن فواصل و تسريع در ارتباطات به خصوص در عرصه تجارت جهاني است به گونه اي كه هيچ گاه در سراسر تاريخ چنين حجمي از مراودات تجاري سابقه نداشته است.افزايش تجارت و به تبع آن رقابت برسر كسب بازارهاي جهاني مستلزم افزايش سرعت در هموار سازي زير ساخت هاي بازرگاني در سطح بين الملل است. يكي از اين زير ساخت هاي بسيار مهم نظام حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي و مسائل حاشيه اي آن است.

دانلود مقاله شناسایی و اجرای آراء داوری تجاری بین المللی صادره در فضای مجازی