داور مقيد به رعايت اصول محاكمات نيست. حكم شماره 3440-1/7/38*

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور راي دادگاه به اينكه (اختياراتي قانونگذار به داورتفويض كرده واو رامقيدبه رعايت اصول محاكمات ندانسته و داور بايد بهرطريقي كه ممكن است به حقيقت امر رسيدگي كند و واقع امررا احرازنمايدودراين موردكه برداوران ثابت شده كه وجه سندرسمي ذمه اي به مبلغ …ازبابت كالاهائي بوده كه حكم به تسليم آنها داده اندنمي توان تااين اندازه مخالفت صوري را اظهارنظرعليه سندرسمي تلقي كرد)صحيح است وراي داوران خارج ازموضوع داوري نبوده و مخالف سندرسمي نمي باشد. مرجع : مجموعه رويه قضائي ،تاليف احمدمتين فروردين ماه سال 1340 چاپ آفتاب