مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

صدور حكم مبني بر ابطال راي داور / ابطال راي هيات داوري   به اين جهت مخالفت راي داور با قوانين موجد حق

دلایل ومنضمات دادخواست

قرارداد داوری – نظريه داوري – ساير دلايل

رياست محترم دادگاه عمومي – حقوقي

احتراما در خصوص نظريه داوري كه در تاريخ ………………… به اينجانب / اينجانبان ابلاغ گرديده است به جهات ذيل اعتراض و تقاضاي ابطال نظريه مذكور را دارم :

در تكميل مطلب به استحضار مي رساند :

اينجانب حسن به دلالت دادنامه حصر وراثت صادره  از دادگاه  عمومي ………  احد از فرزندان متوفي  مي باشم كه طبق مقررات شرعي و قانوني مرتبط با ارث با توجه به داشتن دو برادر و يك خواهر  مالك دو هفتم از ماترك مرحوم ………… مي باشم در حالي كه در راي داوري اينجانب مالك يك هفتم شناخته شده ام . فلذا با توجه به مراتب فوق , و مخالفت راي داور با مقررات شرعي و قانوني استدعاي ابطال راي داور را دارم.

 محل امضاء – مهر – انگشت