اين يك قاعده  مسلم بين المللي است كه آراي داوري واجد تابعيت هستند.اگرچه تحقق عملي آن ها بدون تابعيت نيز،در صورت فراهم شدن شرايط ، ممكن و متصور است . تابعيت آرا ي داوري با معيارهايي مشخص مي شود كه مقبول ترين آن ها معيار مقر داوري و معيار قانو ن شكلي حاكم بر داوري است. تبعيت وضعيت رأي داوري در صحنه جهاني از وضعيت آن در كشور مبدأ، به ويژه از حيث اعتبار و قابليت اجرايي رأي، و نيز تعيين دادگاه صالح جهت حمايت قضايي از جريان داوري و اعمال نظارت قضايي بر اين جريان و رأي داوري، و همچنين مشخص شدن قانون متبوع داوري، از مهم ترين آثار تابعيت رأي داوري هستند.

دانلود مقاله تابعیت رای داوری