انصاف از جمله مفاهيم چند لايه و پيچيده اي است هم در دكترين ،همواره مورد بحث بوده ،و هم در در رويه ديوان دائمي و ديوان بين المللي دادگستري و ساير مراجع قضايي بين المللي به كرات مورد استناد قرار گرفته است.قضات ديوان نيز در نظرات جداگانه خود به مناسبت هاي مختلف،مفهوم انصاف را مورد بحث و استناد قرار داده اند.ديوان بين المللي ،با استفاده از ظرفيت هاي قاعده سازي اصل انصاف در حل و فصل دعاوي ،نقش موثري در عينيت يافتن برخي از مصاديق انصاف در حقوق بين الملل داشته و در فرايند تفسير، گاه از اصل كلي انصاف ،استنباط هاي اثر گذاري انجام داده كه در فهم محتواي انصاف و معيار هاي حقوقي آن ها راه گشاست.

دانلود مقاله اصل انصاف و ظرفيت قاعد هاصل انصاف و ظرفيت قاعد ه