پرونده كلاسه : 71/1078/7

راي شعبه 7 ديوان عالي كشور
(( تجديد نظرخواهي آقاي 000 از دادنامه شماره 000 14/4/71 صادره از شعبه 000 دادگاه 000 موجه است ، زيرا اولا” ارجاع اختلاف به حكمين در موردي است كه زوج متقاضي طلاق باشد نه زوجه وثانيا” دادگاه قرار ارجاع اختلاف به حكمين صادر كرده ولي حكمين درپرونده نظريه اي ندارند و معلوم نيست نظر داده اند يانه و ثالثا” دادگاه پرونده دادسراي انقلاب را براي كشف اعتياد تجديدنظر خواه مطالبه كرده ، ولي در پرونده چيزي منعكس نشده كه پرونده به شعبه 22 راسلا شده يانه ، رابعا” اگر چه تجديدنظرخواه ( زوج )اقرار كرده كه نتيجه آزمايش دادسراي انقلاب مثبت بوده ولي منكر اعتياد خود بوده 0 بهتر بود دادگاه دستور آزمايش مجدد صادر و تجديدنظرخواه را به پزشك معرفي كند و خامسا” تجديد نظرخواه اگر چه اقراركرده كه نامه تهديدآميز براي همسرش نوشته ولي در دادگاه مدعي شده همسرش با پسرخواهرش (پسر]خواهر[ تجديدنظرخواه ) رابطه نامشروع دارد و او مي خواهد پسر خواهرش بيايد الخ 0 در اين مورد دادگاه هيچ گونه اقدامي نكرده و حتي ازراهنماييهاي لازم هم خودداري كرده ، سادسا” راي در مورد ازدواج مجدد اگرچه مورد اعتراض قرار نگرفته ولي راي به نحو نقص صادر شده و راي نقص قاطع دعوي نيست 0سابعا” دادگاه براي صلح و آشتي تلاش نكرده ، با نقض راي صادره پرونده به شعبه همعرض ارجاع مي گردد0)) (71/1078/7)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
* سابقه *

در اين پرونده زوجه به طرفيت زوج به خواسته طلاق و زوج به طرفيت زوجه به خواسته صدور حكم ازدواج مجدد طرح دعوي نموده اند0 دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و با اعلام ختم دادرسي در مورد دادخواست زوجه به لحاظ احراز اعتياد زوج و تهديدوافترااز ناحيه وي و با بذل مهريه و نفقه ايام عده ، عسر و حرج زوجه را درادامه زندگي زناشويي با زوج محرز دانسته به استناد ماده 1130 اصلاحي قانون مدني حكم طلاق زوجه را صادر نموده كه در صورت خودداري زوج به اذن دادگاه طلاق داده شود0 در خصوص دادخواست مقتابل زوج به ازدواج مجدد در صورت بقاي رابطه زوجيت آنها و عدم تمكين زوجه اجازه ازدواج مجدد فقط براي يك بار صادر گرديده است 0